Om SINN


SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet, Limpi og Centric IT Academy og er styrt av studentene.  SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. Vi skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø.

Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.
Målet vårt er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

>> Klikk her for å se organisasjonskartet

Ledergruppen

Erik Ulateig
Adm. direktør
901 17 929
[email protected]
Arne Odd Bergdølmo
Økonomidirektør
905 41 656
[email protected]
Trude Henning Sandvik
Kommunikasjons- og markedssjef
918 51 925
[email protected]
Geir Monsen
Bolig- og eiendomsdirektør
959 81 621
[email protected]
Hege Smedbakken
HR-sjef
911 10 295
[email protected]
Cesilie Robertsen
Velferdssjef
906 31 991
[email protected]

Kontaktpersoner

Bakken, Tor Erik
905 61 770
Kantineleder
Lillehammer
[email protected]
Bergdølmo, Arne Odd
905 41 656
Økonomidirektør
Lillehammer
[email protected]
Berget, Tina Elin
907 52 986
Daglig leder Studenten
Lillehammer
[email protected]
Bergjordet, Tom Ronny
975 66 584
Kantineleder
Elverum
[email protected]
Bernhus, Roar
906 95 133
Kjøkkensjef
Rena
[email protected]
Bolstad, Anne Anker
915 11 244
Studentprest
Lillehammer
[email protected]
Bragadottir, Erna
906 44 758
Helsesjef / Samtaleterapeut
Hamar
[email protected]
Christiansen, Ellen Ressem
470 75 878
Økonomikonsulent
Lillehammer
[email protected]
Gjestemoen, Stine
905 14 835
Boligkonsulent
Lillehammer
[email protected]
Gunstad, Kristin F.
916 21 478
Samtaleterapeut
Lillehammer
[email protected]
Hammern, Geir
907 40 857
Driftstekniker
Hamar
[email protected]
Haukebø, Lise
900 75 875
Samtaleterapeut
Lillehammer
[email protected]
Robertsen, Cesilie
906 31 991
Velferdssjef
Rena
[email protected]
Martine Å. Markussen
951 68 985
Kommunikasjonsrådgiver
Lillehammer
[email protected]
Holtekjølen, Jannicke
906 97 824
Styrer Veien studentbarnehage
Elverum
[email protected]
Hovelstuen, Heidi
906 99 106
Kjøkkensjef
Terningen Kafé
Elverum
[email protected]
Espen Vetsch
915 73 111
Markedsrådgiver
Lillehammer
[email protected]
Jervell, Gunnar
950 29 145
Kontorsjef
Hamar
[email protected]
Jørstad, Svein Jørstad
911 45 412
Driftssjef bolig
Lillehammer
[email protected]
Millehaugen, Jo Espen
951 88 514
Driftssjef bolig
Elverum
[email protected]
Monsen, Geir
959 81 621
Bolig- og eiendomsdirektør
Lillehammer
[email protected]
Thon, Heidi Adalis S.
907 03 458
Studentbokhandler
Elverum
[email protected]
Ulateig, Erik
901 17 929
Adm. direktør
Lilehammer
[email protected]
Reiremo, Hanne Marte
959 09 115
Boksjef
Lillehammer
[email protected]
Sagstuen, Cathrine
922 28 994
Bolig- og markedskonsulent
Lillehammer
[email protected]o
Sivle, Jan Erik
907 02 897
Kjøkkensjef
Hamar
[email protected]
Skarpjordet, Eli J.
416 07 631
Økonomi- og personalmedarbeider
Lillehammer
[email protected]
Skaug, Mette
414 04 194
Samteleterapeut
Hamar
[email protected]
Skinnehaugen, Gitte
454 10 270
Renholdsleder
Hamar
[email protected]
Smedbakken, Hege
911 10 295
HR-sjef
Hamar
[email protected]
Søbye, Rønnau
911 45 415
Renholder m/utvidet ansvar
Lillehammer
[email protected]
Vandevjen, Unni
907 03 526
Boligsjef
Hamar
[email protected]
Vardsveen, Vigdis
402 37 201
Styrer Smestad studentbarnehage
Lillehammer
[email protected]
Arild Henriksen
41521683
Vaktmester / Byggdrifter
Hamar
[email protected]
Trude Sandvik
918 51 925
Kommunikasjons- og markedssjef
Lillehammer
[email protected]
Arne Mo
911 45 418
Teknisk Sjef
Lillehammer
[email protected]
Pål Brekke Indregård
458 84 598
Studentkoordinator
Lillehammer
[email protected]
Cathrine Haug
416 45 153
Studentkoordinator
Hamar, Blæstad
[email protected]
Stine Mæhlen
906 92 847
Samtaleterapeut
Rena og Evenstad
[email protected]
   

Samskipnadslover og forskrifter

Lov om studentsamskipnader

Forskrift om studentsamskipnader

Vedtekter

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Innlandet fastsatt av styret i møte den 19. oktober 2016 med hjemmel i Studentsamskipnadslaven (LOV 2007-12-14 nr 116: Lov om studentsamskipnader) og forskrift (FOR 2008-07-22 nr. 828: Forskrift om studentsamskipnader).

 1. Studentsamskipnaden i Innlandet ble etablert den 1. januar 2017 som en direkte videreføring av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Studentsamskipnadslaven, samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 2. Høgskolen i Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet Studentsamskipnaden i Innlandet.
 3. Studentsamskipnaden i Innlandet ledes av et styre og en administrerende direktør. For styret og ledelsen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens§ 6, jfr aksjelovens§§ 6-1 til 6-34.  Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
  • 4medlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av studentorganet ved Høgskolen i Innlandet
  • 2 medlemmer med vara oppnevnt av utdanningsinstitusjonen
  • 2medlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
   Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år løpende fra 1. juni. Henholdsvis 2 (to) og 2 (to) av   studentenes styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.
 4. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentorganene krever det, skal styreleder velges blant de studentvalgte styremedlemmer.
 5. Valgperioden for styreleder og nestleder er ett å frem til 1. juni påfølgende år.
 6. Styrets leder og administrerende direktør tegner sammen selskapets firma. Administrerende direktør har prokura. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad.
 7. Styret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens§ 6-23. Den til enhver tid gjeldende styreinstruks vedlegges vedtektene. Administrerende direktør ansettes av styret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte er administrerende direktør ansettelsesmyndighet. Daglig leder i eventuelle datterselskaper ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør.
 8. Eventuelle datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslavens§§ 3 og 4.
 9. Styret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Vedtektene skal være innenfor rammen av bestemmelser i lov, forskrift og vedtak i studentorganet.

Semesteravgift

Semesteravgift

Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Fra og med høstsemesteret 2019 er semesteravgiften kroner 495 per semester. Av disse er kroner 32,- øremerket til NSO.
Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av §18 i forskriftene.  Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges.  Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift – Følgende personer skal betale semesteravgift:

 1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
 2. Enhver som melder seg opp til eksamen.

Media og profil