Om SINN

Vi er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet, Limpi og Centric IT Academy. Vi jobber for studentenes velferdsbehov gjennom studentboliger, studentbarnehage, kantiner, bokhandler, samtaletjeneste og studentkoordinatorer.

Vår visjon er «Enklere og bedre studentliv». Verdiene våre er «modig, raus og trygg».

Velferdstilbudet finansieres gjennom semesteravgift, direkte statsstøtte, støtte og fristasjon fra utdannelsesinstitusjonene. Et overskudd i SINN tilbakeføres til driften, og brukes til oppretting av nye, eller subsidiering eller utvikling av allerede eksisterende velferdstilbud.

Det er flertall av studenter i styret SINN ledes av. Styrelederen vår er også student. I tillegg består styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og ansatte i SINN.

>> Klikk her for å se organisasjonskartet 

Ledergruppen

Erik Ulateig
Adm. direktør
901 17 929
[email protected]
Arne Odd Bergdølmo
Økonomidirektør
905 41 656
[email protected]
Trude Henning Sandvik
Kommunikasjons- og markedssjef
918 51 925
[email protected]
Geir Monsen
Bolig- og eiendomsdirektør
959 81 621
[email protected]
Hege Smedbakken
HR-sjef
911 10 295
[email protected]
Erling Høyem
Kommersiell Sjef
906 77 277
[email protected]

Samskipnadslover og forskrifter

Lov om studentsamskipnader

Forskrift om studentsamskipnader

Vedtekter

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Innlandet fastsatt av styret i møte den 19. oktober 2016 med hjemmel i Studentsamskipnadslaven (LOV 2007-12-14 nr 116: Lov om studentsamskipnader) og forskrift (FOR 2008-07-22 nr. 828: Forskrift om studentsamskipnader).

 1. Studentsamskipnaden i Innlandet ble etablert den 1. januar 2017 som en direkte videreføring av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Studentsamskipnadslaven, samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 2. Høgskolen i Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet Studentsamskipnaden i Innlandet.
 3. Studentsamskipnaden i Innlandet ledes av et styre og en administrerende direktør. For styret og ledelsen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens§ 6, jfr aksjelovens§§ 6-1 til 6-34.  Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
  • 4medlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av studentorganet ved Høgskolen i Innlandet
  • 2 medlemmer med vara oppnevnt av utdanningsinstitusjonen
  • 2medlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
   Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år løpende fra 1. juni. Henholdsvis 2 (to) og 2 (to) av   studentenes styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.
 4. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentorganene krever det, skal styreleder velges blant de studentvalgte styremedlemmer.
 5. Valgperioden for styreleder og nestleder er ett å frem til 1. juni påfølgende år.
 6. Styrets leder og administrerende direktør tegner sammen selskapets firma. Administrerende direktør har prokura. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad.
 7. Styret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens§ 6-23. Den til enhver tid gjeldende styreinstruks vedlegges vedtektene. Administrerende direktør ansettes av styret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte er administrerende direktør ansettelsesmyndighet. Daglig leder i eventuelle datterselskaper ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør.
 8. Eventuelle datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslavens§§ 3 og 4.
 9. Styret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Vedtektene skal være innenfor rammen av bestemmelser i lov, forskrift og vedtak i studentorganet.

Semesteravgift

Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Fra og med høstsemesteret 2021 er
semesteravgiften kroner 560 per semester. Av disse er kroner 32,- øremerket til
NSO.
Semesteravgift skal betales til den
studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet
følger av §18 i forskriftene. Studenter som er tatt opp til studier ved
flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den
utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges. Alle studenter ved
en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift – Følgende personer skal betale semesteravgift:

 1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
 2. Enhver som melder seg opp til eksamen.