Om Smestad studentbarnehage

Smestad studentbarnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet.

Vi har to avdelinger, og god plass til lek og aktiviteter både inne og ute. Avdelingene heter Solstua og Månetoppen.

Vi har stort uteområde med trær, akebakke, mulighet for å gå på ski, sykkelbane, to dukkestuer, store sandkasser, husker og ulike lekeapparater.  Inne er rommene store og lyse, og det er godt med utstyr av alle slag.  Vi har masse leker, formingsmateriell, gym-materiell, bøker, pc, nettbrett m.m. Noen rom er innredet med tanke på de yngste barna 0-2 år, og noen er spesielt tilrettelagt for barna i alderen 3-5 år.

Vi prioriterer å være mye ute hele året, og de yngste barna sover ute i vogn. Vognene oppbevares inne, og er alltid varme og tørre når barna blir lagt. Vi har turmuligheter i nærmiljøet, og har faste turdager store deler av året. Vi har tilgang til gymsal på ungdomsskolen som er rett ved barnehagen.

Det er åtte voksne som jobber i barnehagen. Det er et stabilt personale med masse kunnskap om barn og barnehagedrift.

Smestad studentbarnehage er Miljøfyrtårnsertifisert.  Vi arbeider med å være miljøbevisste, og barna får kunnskap og praktisk erfaring med miljøarbeid.

Vi har en årsplan som følger kalenderåret. Barnehagens fundament er barnehageloven og rammeplanen.

Følg oss på Facebook så får du se mer av hverdagen i Smestad.

Årsplan 2020 Smestad

Nullmobbing.no

Satsingsområder

Kommunikasjon, språk og tekst
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I vår barnehage har vi i flere år hatt språk som satsingsområde.

 • Barnet skal «bades i ord» gjennom dagen, og vi snakker med barnet – ikke til det.
 • Vi bruker god tid ved ulike aktiviteter, og vi setter ord på det vi gjør.
 • Rutinesituasjoner og lek er utgangspunkt for å få til fin dialog barn/voksen og barn/barn.
 • Barnet tas på alvor enten det uttrykker seg verbalt eller nonverbalt. Kroppsspråk og andre signaler barnet sender er avgjørende for vår handlemåte.
 • Vi synger mye og bruker rim, regler og sangleker. Vi leser eventyr og gjør bruk av flanellograf og konkreter.
 • Vi gir barna varierte opplevelser som gir grobunn for utvikling av språket og leken. Barn lærer mye gjennom lek og samhandling med andre barn.
 • Samtaler om barnas erfaringer, tanker og følelser er viktig for å utvikle et rikt språk.


Fysisk aktivitet
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Fysisk aktivitet er viktig for all læring.

Barnas kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, og dette har betydning for sosial kompetanse. Vi legger derfor til rette for variert fysisk aktivitet både inne og ute.

 • Vi bruker mye dans og sang med bevegelse til.
 • Eget rom med madrasser og puter med ulik utforming som inspirerer til mye kroppslig lek og bevegelse.
 • Inne lager vi hinderløype og har utstyr som tunnel, ballansebrett, tummelumsk, huske med mer.
 • Ute har vi lekeapparater og stort variert uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Vi legger stor vekt på å være ute i all slags vær hele året, og alle barna over 2 år er på faste turer i nærmiljøet.

Her finner du Plan for fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen 2019

Betalingssatser

 • Oppholdsavgift per måned for hel plass er kroner 3.135,-
 • Kostpenger per måned er kroner 310 for hel plass.
 • Søskenmoderasjon 30% for barn nr 2.
 • Søskenmoderasjon 75% for barn nr. 3.
 • 11 måneders betaling.

Opptakskriterier

 • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak
 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. § 13 i Lov om barnehager.
 • Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
 • Søsken av barn som går i barnehagen.
 • Barn av ansatte
 • Barn av ikke-studenter
 • Barn fra andre kommuner
 • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år.
  Barnehagesøknaden sender du gjennom Foresattportalen. 
  Du kan også søke om plass hele året.  Søknaden vurderes dersom det er ledig plass når du søker.  Dersom det ikke er ledige plasser, vil du bli stående på venteliste.

 

Vedtekter for barnehagen

1. Eierforhold

Smestad studentbarnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

2. Formål

Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

3. Samarbeidets sammensetning

Hver barnehage har sitt eget samarbeidsutvalg med 4 medlemmer:
2 representanter fra foreldrene
2 representanter fra de ansatte
Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Representantene i samarbeidsutvalget velges for ett år.

4. Opptaksmyndighet

Styrer i barnehagen skal i samarbeid med administrasjonen i den enkelte kommune foreta opptak av barn. Barnehagen deltar i samordna opptak.

5. Opptakskriterier

 • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester jfr. §13 i barnehageloven.
 • Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
 • Søsken av barn som går i barnehagen.
 • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

For å bli vurdert ved hovedopptak i den enkelte kommune, må det søkes om plass innen 1. mars. Etter hovedopptak fordeles barnehageplassene fortløpende.

Det foretas en helhetsvurdering av gruppesammensetningen slik at det ikke blir for mange barn med spesielle behov. Ved opptaket må også alderssammensetningen i barnegruppen vurderes.

6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Barnehageåret regnes fra 15. august til 15. august året etter.

Fra den dagen det er gitt beskjed om at man tar imot barnehageplassen er oppsigelsestiden 2 måneder regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelse meddeles skriftlig til barnehagens styrer. Oppsigelsesfristen er lik for alle uavhengig om man er student eller ikke.

Samtlige barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av året, hvorav 3 uker sammenhengende under sommeråpningen. Barnehagen må ha beskjed innen 15. april om hvilke uker barnet skal ha sommerferie.

7. Åpningstider

Barnehagen har åpent: kl 07.30 – 16.30
Barnehagen stenger kl 11.30 onsdag før skjærtorsdag og holdes stengt fra og med julaften til og med første nyttårsdag. Bemanningen i barnehagen i påskeuka settes opp av styrer når oversikt over antall barn foreligger. Barnehagen holdes stengt to uker om sommeren. Barnehagen har 37,5 timer planlegging per år (5 dager), barnehagen har da stengt.

8. Betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av SINNs styre.
Oppholdsavgift og kost forfaller til betaling den 1. i hver måned (forskuddsvis betaling). Alle betaler for 11 måneder per år; betalingsfri periode er 15. juli – 15. august.
Det gis 30% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Purregebyr blir belastet ved purring. Manglende oppholdsbetaling følges opp med vanlig inkassorutine og oppsigelse av barnehageplassen.

9. Arealutnytting

Det skal minimum være 4 m2 per barn over 3 år, og minimum 1/3 mer for barn under 3 år.

10. HMS

Barnehagen har godkjente rutiner for helse, miljø og sikkerhet som ivaretas av styrer i barnehagen.

11. Endringer

Endringene i vedtektene skal godkjennes av styret i SINN.