Velkommen til Smestad studentbarnehage!

Smestad studentbarnehage på Lillehammer, eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet. Vi har to avdelinger, og god plass til lek og aktiviteter både inne og ute. Her finner du de to avdelingene, Solstua og Månetoppen.

Romslige områder som innbyr til lek

Vi har et stort uteområde som inviterer til lek. Her har vi trær, akebakke, mulighet for å gå på ski, sykkelbane, to dukkestuer, store sandkasser, husker og ulike lekeapparater.  

Rommene i barnehagen er store og lyse, og det er godt med utstyr av alle slag.  Vi har masse leker, formingsmateriell, gym-materiell, bøker, pc, nettbrett m.m.

Egne tilpassede rom for de yngste barna

Noen rom er innredet med tanke på de yngste barna 0-2 år, og noen er spesielt tilrettelagt for barna i alderen 3-5 år.

Uteaktiviteter hele året

Vi prioriterer å være mye ute hele året, og de yngste barna sover ute i vogn. Vognene oppbevares inne, og er alltid varme og tørre når barna blir lagt. Vi har turmuligheter i nærmiljøet, og har faste turdager store deler av året.

Tilgang til gymsal

Vi har tilgang til gymsal på ungdomsskolen som er rett ved barnehagen.

Stabilt og erfarent personale

Det er åtte voksne som jobber i barnehagen. Det er et stabilt personale med masse kunnskap om barn og barnehagedrift.

Miljøfyrtårnsertifisert barnehage

Smestad studentbarnehage er Miljøfyrtårnsertifisert.  Vi arbeider med å være miljøbevisste, og barna får kunnskap og praktisk erfaring med miljøarbeid.

Vi har en årsplan som følger kalenderåret. Barnehagens fundament er barnehageloven og rammeplanen.

Følg oss i sosiale medier

Bilder fra Smestad studentbarnehage

Planer og dokumenter

Årsplan 2023 Smestad

Nullmobbing.no

Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø – Lillehammer kommune

Våre satsingsområder

Kommunikasjon, språk og tekst

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I vår barnehage har vi i flere år hatt språk som satsingsområde.

 • Barnet skal «bades i ord» gjennom dagen, og vi snakker med barnet – ikke til det.
 • Vi bruker god tid ved ulike aktiviteter, og vi setter ord på det vi gjør.
 • Rutinesituasjoner og lek er utgangspunkt for å få til fin dialog barn/voksen og barn/barn.
 • Barnet tas på alvor enten det uttrykker seg verbalt eller nonverbalt. Kroppsspråk og andre signaler barnet sender er avgjørende for vår handlemåte.
 • Vi synger mye og bruker rim, regler og sangleker. Vi leser eventyr og bruker konkreter.
 • Vi gir barna varierte opplevelser som er viktig for utvikling av språket og leken. Barn lærer mye gjennom lek og samhandling med andre barn.
 • Samtaler om barnas erfaringer, tanker og følelser er viktig for å utvikle et rikt språk.


Fysisk aktivitet

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Fysisk aktivitet er viktig for all læring.

Barnas kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, og dette har betydning for sosial kompetanse. Vi legger derfor til rette for variert fysisk aktivitet både inne og ute.

 • Vi bruker mye dans og sang med bevegelse til.
 • Eget rom med madrasser og puter med ulik utforming som inspirerer til mye kroppslig lek og bevegelse.
 • Inne lager vi hinderløype og har utstyr som tunnel, ballansebrett, tummelumsk, huske med mer.
 • Ute har vi lekeapparater og stort variert uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Vi legger stor vekt på å være ute i all slags vær hele året, og alle barna over 2 år er på faste turer i nærmiljøet.

Her finner du Plan for fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen 2019

Betalingssatser

 • Oppholdsavgift kr. 3000,- pr. mdn
 • Kostpenger per måned er 350,- for hel plass.
 • Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2.
 • 100% søskenmoderasjon til barn nr. 3 og 4. 
 • 11 måneders betaling.

 

Opptakskriterier

 • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak
 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. § 13 i Lov om barnehager.
 • Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
 • Søsken av barn som går i barnehagen.
 • Barn av ansatte
 • Barn av ikke-studenter
 • Barn fra andre kommuner
 • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år.
  Barnehagesøknaden sender du gjennom Foresattportalen. 
  Du kan også søke om plass hele året.  Søknaden vurderes dersom det er ledig plass når du søker.  Dersom det ikke er ledige plasser, vil du bli stående på venteliste.
Vedtekter for Smestad studentbarnehage

§ 1 EIERFORHOLD
Studentsamskipnadens barnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

§ 2 FORMÅL
Studentbarnehagene drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, Rammeplan for barnehagen og barnehagens egne vedtekter. Barnehagen er en godkjent pedagogisk virksomhet.

I tråd med formålet i Lov om barnehager skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset aldre og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Foreldrerådets mandat er definert i barnehageloven: «Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø».

§ 4 SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene velges for ett år.

§ 5 OPPTAKSMYNDIGHET
Barnehagen deltar på samordnet opptak i kommunen. Styrer, i samsvar med eier, har ansvaret for opptak av barn.

§ 6 OPPTAKSKRITERIER
A) Barn av studenter prioriteres ved opptak.
B) Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester jfr. §13 i barnehageloven.
C) Barn og familier som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
D) Søsken av barn med plass i barnehagen.
E) Barn av ansatte.
F) Barn av ikke studenter.
G) Barn fra andre kommuner.

Ved opptak foretas det en totalvurdering av barnegruppens sammensetning og barnehagens miljø.

§ 7 SØKNAD OG OPPTAKSPERIODE
Barnehagen følger kommunens samordnet opptak og søknadsfrist ved hovedopptak. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars.
Det er fortløpende opptak gjennom hele året. Barnet beholder plassen til skolestart. Søkere som venter på svar om studieplass, kan si ifra seg plassen uten oppsigelsestid frem til 31. juli.

§ 8 OPPSIGELSE
Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i kommende måned.
Oppsigelsen meldes skriftlig til barnehagens styrer. Frist for oppsigelse gjelder også i forkant av oppstart på nytt barnehageår, ved endring av oppholdstid og alltid ved bytte av barnehage. Tilbud om barnehageplass kan falle bort ved betalingsrestanse på 2 (to) måneder.

§ 9 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID
Barnehagen har åpent fra mandag til fredag. Åpningstiden fastsettes i den enkelte barnehage, og i perioder kan det innvilges utvidet åpningstid etter brukers behov.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager (37,5 t) pr. barnehageår.
Barnehagen holdes stengt fra og med julaften til og med første nyttårsdag.
Holder barnehagen åpen i påsken, stenges det kl. 11.30 onsdag før skjærtorsdag.
Barnehagene holder sommerstengt fra 2-4 uker.
Ved for sent henting gjelder «retningslinjer for sent henting av barn”.

§ 10 BEMANNING
Pedagogisk og bemanningen generelt, skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 11 BETALING
Foreldrebetalingen og kostpris fastsettes av eier, begrenset opp til enhver tid gjeldende makspris, fastsatt av myndighetene. Betaling skjer innen den 1. i hver mnd. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Søknad rettes elektronisk til kommunen man er folkeregistrerte.
Kjøper er ansvarlig for betaling av barnehageplassen så lenge avtalen er gjeldene, også ved ubenyttet plass. Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet ikke har kunnet benytte barnehageplassen sammenhengende i 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av f.eks. legeattest.

§ 12 TAUSHETSPLIKT
Alt personale og medlemmer i SU er underlagt taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13.

§ 13 INTERNKONTROLL
Barnehagen skal følge SINN’s vedtatte rutiner for internkontroll, samt rutiner gitt i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

§ 14 ENDRINGER
Endringer i vedtektene skal godkjennes av styret i SINN.

Vedtektene er revidert og godkjent pr. 24.06.20