Unntaksår for SINN

LILLEHAMMER: Resultatet for Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) i 2018 er preget av et godt resultat for bolig og eiendom.
Også samlet resultat er vesentlig bedre enn budsjett, og kan på mange måter beskrives som et unntaksår for SINN. Hovedårsakene er beskrevet her, og finnes også i årsrapporten.

Resultatet skyldes blant annet forhold som fritak for og refusjon av eiendomsskatt, salg av eiendom og etterbetaling av fristasjonsytelser. Tilskudd, semesteravgift og god beleggsprosent bidro også til merinntekter i forhold til budsjett. I tillegg ble beregnede og bokførte pensjonskostnader i 2018 vesentlig lavere enn budsjett og i 2017.

Sammen med kostnadseffektiv drift, forskjøvet vedlikeholdskostnader og utsatt investering av nettverksløsning bidro dette til lavere kostnader enn budsjett. Den eldste boligmassen i SINN har behov for oppgraderinger og vedlikehold. Dette arbeidet er påbegynt og vil naturlig nok prege avdelingen og dermed også bedriftens økonomi i 2019.

Vertskommunene Lillehammer, Hamar og Elverum har innvilget fritak for eiendomsskatt på studentboliger som et viktig bidrag til virksomheten og for studentvelferden i Innlandet.

Når det gjelder framtidsutsiktene ser SINN at det på enkelte tjenesteområder og ved enkelte studiesteder er fallende aktivitet og omsetning. Dette betinger fortsatt stor oppmerksomhet og tilpasning av kostnadsnivået. Tiltak og tilrettelegging i egen regi og i nært samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene er og vil bli nødvendig.

Hele årsrapporten for 2018 kan leses her: SINN Årsrapport 2018