Om Veien studentbarnehage

Vi er opptatt av at dere foreldre skal kunne overlate deres barn til trygge og omsorgsfulle voksne som setter barnets trivsel og læring i sentrum. Vi er fleksible og opptatt av å være nettverksskapere hvor barn og voksne knytter nye vennskapsrelasjoner.

Som studentbarnehage sørger vi for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen. Vi har ingen pålagte dugnader, og vi tilbyr barnepass på foreldremøter. I praksisperioder har vi utvidet åpningstid for de som har behov.

Vi er en to-avdelings barnehage med barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Vi legger vekt på den daglige kontakten med både barn og foreldre, og vi satser på en lite institusjonspreget hverdag. Vi ønsker, så langt det er mulig, å ta hensyn til det enkelte barns behov, vaner og interesser. Vi har både tid og rom for å være tilstede her og nå, og for å gi barnet følelsen av å bli sett og verdsatt. Vi tilbyr et trygt miljø for barna der det legges vekt på glede, opplevelser, mestring, lek og læring i samvær med andre barn.

Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring (50% av de ansatte er barnehagelærere). Personalet ønsker en åpen og ærlig dialog mellom hjem og barnehage. Vi tar barna på alvor og tar hensyn til det enkelte barns behov, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Mange studenter har lite eller manglende nettverk i Elverum, og barnehagen blir et møtested der kontakt mellom foreldre i samme livssituasjon knyttes. Barnehagen arrangerer sammenkomster for barn og foreldre både i og utenfor åpningstiden. Foreldrene i samarbeidsutvalget er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha i løpet av året.

Personalet kan mye om hva det vil si å være student med barn og kan gi råd og veiledning. Barnehagen har god plass inne og stort variert uteområde med mulighet for mange aktiviteter, og vi prioriterer å være mye ute hele året i all slags vær. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og bruker disse aktivt.

Barnehagen legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet, nærhet, og det pedagogiske innholdet legges opp i tråd med barnas utvikling og behov.

Følg oss på Facebook så får du se mer av hverdagen i Veien!

Satsingsområder

Se Årsplan Veien 2019


Betalingssatser

 • Oppholdsavgift per måned for hel plass er kroner 3.040,-
 • Kostpenger per måned er kroner 250,- for hel plass.
 • Søskenmoderasjon 30% for barn nr 2.
 • Søskenmoderasjon 50% for barn nr. 3.
  Søskenmoderasjon på studentprisen er lik som ved ordinær pris.
 • 11 måneders betaling

Alle har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjøres på Elverum kommunes hjemmeside under «Barnehage» eller klikk her. Gjelder fra måneden etter godkjenning av søknaden.


Opptakskriterier

For å bli opptatt i SINNs barnehager kreves som normalordning at barnet er mellom 0 – 5 år, og minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet.  Barna prioriteres etter hovedsøkerens studieansiennitet (antall semestre og vekttall).  Hovedsøker er den av foreldrene som har lengst studieansiennitet.

Følgende grupper kan tas opp selv om barnet ikke er kvalifisert til plass etter foresattes studieansiennitet:

 • Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av opphold i barnehage, og barn som det er fattet vedtak om jfr. §13 i Lov om barnehager
 • Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet
 • Barn av enslig forsørger eller der en av foreldrene har ansvaret for barnet i lange perioder
 • Barn av ansatte
 • Barn av ikke-studenter
 • Barn fra andre kommuner


Vedtekter for Veien barnehage

§1 FORMÅL
Studentbarnehagen drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, Rammeplanen for barnehagen og barnehagens egne vedtekter.
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

§ 2 EIERFORHOLD
Studentsamskipnadens barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet.

§ 3 OPPTAKSMYNDIGHET
Styrer, i samsvar med eier, har ansvaret for opptak av barn. Det er anledning til å klage over administrasjonenes avgjørelse. Barnehagen deltar på samordna opptak i kommunen.

§4 SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER
Studentbarnehager: Foreldre representant – 1             Ansattes representant – 1
I møter stiller barnehagens styrer som representant for eier.  Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Representantene i samarbeidsutvalget velges for ett år.
Samarbeidsutvalgets oppgaver er som framgår i barnehageloven: «Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.”

§ 5 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Foreldrerådes mandat er definert i barnehageloven:” Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.”

§ 6 OPPTAKSKRITERIER
A) For å bli opptatt i SINN`s barnehager kreves som normalordning at barnet er mellom 0 og fem år og at minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet. Barna prioriteres etter hovedsøkeres studieansiennitet (antall semestre og vekttall). Hovedsøker er den av foreldrene med lengst studieansiennitet.

Følgende grupper kan tas opp selv om barnet ikke er kvalifisert til plass etter studie ansiennitet:
B) Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av opphold i barnehage.
C) Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet.
D) Barn av enslig forsørger eller der en av foreldrene har ansvaret for barnet i lange perioder.
E) Barn av ansatte.
F) Barn av ikke studenter.
G) Barn fra andre kommuner.

§ 7 SØKNADSFRIST/OPPTAKSPERIODE
Barnehagens opptak er samordnet med opptaket til de andre barnehagene.
Søknadsfrist for hovedopptak er 15. februar. Førstegangsstudenter:15. februar og 1. august.
Barnet beholder plassen inntil det når skolealder. Ikke studenter, som får plass beholder plassen til skolealder.
Barn som ikke får plass blir stående på venteliste, og blir vurdert på nytt etter hvert som plasser måtte bli ledige.
Søkere som venter på svar om studieplass, kan si ifra seg plassen uten oppsigelsestid frem til 31. juli.

§ 8 OPPSIGELSESTID
Både SINN og barnets foreldre har adgang til å si opp avtale om barnehageplass. Oppsigelsestiden er 1- en måned, regnet fra den 1. i kommende måned.  Frist for oppsigelse gjelder også i forkant av oppstart på nytt barnehageår, og alltid ved bytte av barnehage. Tilbud om barnehageplass faller bort ved betalingsrestanse på 2 (to) måneder.

§ 9 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID
Barnehageåret starter mandag i uke 31 eller 32. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager (37,5 timer) pr. barnehageår, til planlegging og kompetanseheving i personalgruppen.
Barnehagen er åpen fra kl.07.00 til kl.17.00 fra mandag til fredag. Barnehagen holdes stengt i romjulen- og påskeuka. Sommerstengt 4 uker i perioden 27, 28, 29, 30, 31 i juli måned. Hvilke uker det stenges kunngjøres i august året før.
Ved behov er det mulig å søke om utvidete åpningstider i forbindelse med praksisperioder.
Ved for sent henting gjelder «retningslinjer for sent henting av barn”.

§ 10 BEMANNING
Bemanningen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 11 VIKARORDNING
Det skal være avsatt midler i barnehagens budsjett, tilsvarende ca 5 % av lønnsbudsjettet, til vikartjeneste.

§ 12 BETALINGSSATSER
Oppholdsavgiften fastsettes av eier. Vi følger departementets makspris. Satsene kan endres med 1 mnd varsel.  Kostpenger settes av styrer. Betaling skjer forskuddsvis og innen 1. i måneden. Betalingen løper frem til plassen sies opp, selv om plassen ikke benyttes. Ved for sen betaling påløper purregebyr.
Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
Kjøper er ansvarlig for betaling av barnehageplassen så lenge avtalen er gjeldene.
Det er mulig å søke om reduksjon av maksprisen. Søknad rettes elektronisk til Elverum kommune.
Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet ikke har kunnet benytte barnehageplassen sammenhengende i 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av f.eks. legeattest.

§ 13 TAUSHETSPLIKT
Alt personale og samarbeidsutvalget er underlagt taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13.

§ 14 AREAL
Barnehagen skal gi gode muligheter for inne og ute aktiviteter. SINN´s norm for leke – og oppholdsareal pr. barn under 3 år er 5,5 kvm og 4 kvm pr. barn over 3 år.

§ 15 INTERNKONTROLL
Barnehagen skal følge SINN´s vedtatte rutiner for internkontroll, samt rutiner gitt i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler”.

§ 16 ENDRINGER
Endringer i vedtektene skal godkjennes av styret i SINN.


Vedtektene er revidert pr. 01.07.18