Om Veien studentbarnehage

Vår barnehage i Elverum skal legge ned driften i slutten av juli 2021, det er derfor ikke mulighet å søke om barnehageplass. Elverum kommune skal overta ivaretakelsen av studentbarn gjennom Terningen barnehage. 

Vi er opptatt av at dere foreldre skal kunne overlate deres barn til trygge og omsorgsfulle voksne som setter barnets trivsel og læring i sentrum. Vi er fleksible og opptatt av å være nettverksskapere hvor barn og voksne knytter nye vennskapsrelasjoner.

Som studentbarnehage sørger vi for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen. Vi har ingen pålagte dugnader, og vi tilbyr barnepass på foreldremøter. I praksisperioder har vi utvidet åpningstid for de som har behov.

Vi er en to-avdelings barnehage med barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Vi legger vekt på den daglige kontakten med både barn og foreldre, og vi satser på en lite institusjonspreget hverdag. Vi ønsker, så langt det er mulig, å ta hensyn til det enkelte barns behov, vaner og interesser. Vi har både tid og rom for å være tilstede her og nå, og for å gi barnet følelsen av å bli sett og verdsatt. Vi tilbyr et trygt miljø for barna der det legges vekt på glede, opplevelser, mestring, lek og læring i samvær med andre barn.

Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring (70% av de ansatte er barnehagelærere). Personalet ønsker en åpen og ærlig dialog mellom hjem og barnehage. Vi tar barna på alvor og tar hensyn til det enkelte barns behov, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Mange studenter har lite eller manglende nettverk i Elverum, og barnehagen blir et møtested der kontakt mellom foreldre i samme livssituasjon knyttes. Barnehagen arrangerer sammenkomster for barn og foreldre både i og utenfor åpningstiden. Foreldrene i samarbeidsutvalget er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha i løpet av året.

Personalet kan mye om hva det vil si å være student med barn og kan gi råd og veiledning. Barnehagen har god plass inne og stort variert uteområde med mulighet for mange aktiviteter, og vi prioriterer å være mye ute hele året i all slags vær. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og bruker disse aktivt.

Barnehagen legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet, nærhet, og det pedagogiske innholdet legges opp i tråd med barnas utvikling og behov.

Følg oss på Facebook så får du se mer av hverdagen i Veien!

Satsingsområder

Se Årsplan Veien 2019


Betalingssatser

 • Oppholdsavgift per måned for hel plass er lik maksprisen satt av departementet. 
 • Kostpenger per måned er 250,- for hel plass.
 • Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2.
 • Søskenmoderasjon 50 % for barn nr. 3.
 • 11 måneders betaling

Alle har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjøres på Elverum kommunes hjemmeside under «Barnehage». Gjelder fra måneden etter godkjenning av søknaden.


Opptakskriterier

For å bli opptatt i SINNs barnehager kreves som normalordning at barnet er mellom 0 – 5 år, og minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet. 

Følgende grupper kan tas opp selv om barnet ikke er kvalifisert til plass etter foresattes studieansiennitet:

 • Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av opphold i barnehage, og barn som det er fattet vedtak om jfr. §13 i Lov om barnehager
 • Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet
 • Barn av enslig forsørger eller der en av foreldrene har ansvaret for barnet i lange perioder
 • Barn av ansatte
 • Barn av ikke-studenter
 • Barn fra andre kommuner


Vedtekter for Veien barnehage

§ 1 EIERFORHOLD
Studentsamskipnadens barnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

§ 2 FORMÅL
Studentbarnehagene drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, Rammeplan for barnehagen og barnehagens egne vedtekter. Barnehagen er en godkjent pedagogisk virksomhet.

I tråd med formålet i Lov om barnehager skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset aldre og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Foreldrerådets mandat er definert i barnehageloven: «Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø».

§ 4 SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene velges for ett år.

§ 5 OPPTAKSMYNDIGHET
Barnehagen deltar på samordnet opptak i kommunen. Styrer, i samsvar med eier, har ansvaret for opptak av barn.

§ 6 OPPTAKSKRITERIER
A) Barn av studenter prioriteres ved opptak.
B) Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester jfr. §13 i barnehageloven.
C) Barn og familier som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
D) Søsken av barn med plass i barnehagen.
E) Barn av ansatte.
F) Barn av ikke studenter.
G) Barn fra andre kommuner.

Ved opptak foretas det en totalvurdering av barnegruppens sammensetning og barnehagens miljø.

§ 7 SØKNAD OG OPPTAKSPERIODE
Barnehagen følger kommunens samordnet opptak og søknadsfrist ved hovedopptak. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars.
Det er fortløpende opptak gjennom hele året. Barnet beholder plassen til skolestart. Søkere som venter på svar om studieplass, kan si ifra seg plassen uten oppsigelsestid frem til 31. juli.

§ 8 OPPSIGELSE
Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i kommende måned.
Oppsigelsen meldes skriftlig til barnehagens styrer. Frist for oppsigelse gjelder også i forkant av oppstart på nytt barnehageår, ved endring av oppholdstid og alltid ved bytte av barnehage. Tilbud om barnehageplass kan falle bort ved betalingsrestanse på 2 (to) måneder.

§ 9 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID
Barnehagen har åpent fra mandag til fredag. Åpningstiden fastsettes i den enkelte barnehage, og i perioder kan det innvilges utvidet åpningstid etter brukers behov.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager (37,5 t) pr. barnehageår.
Barnehagen holdes stengt fra og med juleaften til og med første nyttårsdag.
Holder barnehagen åpen i påsken, stenges det kl 11.30 onsdag før skjærtorsdag.
Barnehagene holder sommerstengt fra 2-4 uker.
Ved for sent henting gjelder «retningslinjer for sent henting av barn”.

§ 10 BEMANNING
Pedagogisk og bemanningen generelt, skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 11 BETALING
Foreldrebetalingen og kostpris fastsettes av eier, begrenset opp til enhver tid gjeldende makspris, fastsatt av myndighetene. Betaling skjer innen den 1. i hver mnd. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Søknad rettes elektronisk til kommunen man er folkeregistrerte.
Kjøper er ansvarlig for betaling av barnehageplassen så lenge avtalen er gjeldene, også ved ubenyttet plass. Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet ikke har kunnet benytte barnehageplassen sammenhengende i 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av f.eks. legeattest.

§ 12 TAUSHETSPLIKT
Alt personale og medlemmer i SU er underlagt taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13.

§ 13 INTERNKONTROLL
Barnehagen skal følge SINN’s vedtatte rutiner for internkontroll, samt rutiner gitt i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

§ 14 ENDRINGER
Endringer i vedtektene skal godkjennes av styret i SINN.

Vedtektene er revidert og godkjent pr. 24.06.20