Semesteravgift

Studenter ved Høgskolen i Innlandet, LIMPI og Centric IT Academy betaler sin semesteravgift til SINN.

Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet
følger av §18 i forskriftene. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges. Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift – Følgende personer skal betale semesteravgift:

  1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
  2. Enhver som melder seg opp til eksamen.
Slett campus-cookie!